Algemene Voorwaarden

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden van Het PR Bureau B.V. (hierna te noemen HPB) liggen ter inzage bij de receptie van het kantoor in Amsterdam (1018XA) aan Weesperplein 4a (5e verdieping).

Artikel 2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door HPB, de algemene voorwaarden van opdrachtgevers en/of opdrachtnemers zijn uitgesloten. HPB zal de opdrachtgever de allerbeste service bieden op het gebied van public relations, earned marketing en reputatie maar kan geen harde garanties bieden over de resultaten van de inspanningen.

Artikel 3

De algemene voorwaarden van HPB zijn van toepassing op:

  • De vennootschappen met wie HPB een managementovereenkomst heeft of heeft gehad inclusief hun managers, bestuurders en aandeelhouders:
  • Alle medewerkers, oud medewerkers, werknemers en ex- werknemers en anderen en hun erfgenamen die op enige manier verbonden zijn aan HPB en hun erfgenamen.

Artikel 4

Bij het inschakelen van derden heeft HPB zoveel mogelijk van tevoren overleg met de opdrachtgever om ervoor te zorgen dat de juiste samenwerking wordt gekozen. Mochten er onverhoopt toch tekortkomingen aan het licht komen met betrekking op die derden, dan kan HPB daarvoor niet aansprakelijk gehouden worden.

Artikel 5

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, werkt HPB op basis van een uurtarief vermenigvuldigd met het aantal uren dat er voor de opdrachtgever gewerkt wordt. Het kan zo zijn dat tarieven in de loop van de tijd dat er samengewerkt wordt, wijzigen. Als HPB een pitch aangaat en door de opdrachtgever als winnaar wordt gekozen, dan kan HPB haar investering in de pitch terugverdienen in overeenstemming met artikel 7:405 BW.

Artikel 6

HPB declareert maandelijks met een betalingstermijn van veertien dagen en kan een voorschot voor werkzaamheden vragen. Wanneer er niet op tijd wordt betaald, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat er ingebrekestelling nodig is. De opdrachtgever is dan een vertragingsrente verschuldigd van 1% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van de maand als één maand wordt gerekend. Naast die vertragingsrente is de opdrachtgever ook de incassokosten verschuldigd van 15% van de hoofdsom.

Artikel 7

Bij niet of niet op tijd betalen van facturen, ongeacht of deze op de opdracht in kwestie betrekking hebben, heeft HPB het recht om de werkzaamheden te stoppen. De opdrachtgever blijft dan wel verplicht om de openstaande en nog te verzenden facturen te voldoen. HPB kan het door opdrachtgever betaalde voorschot verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever.

Artikel 8

HPB is niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever lijdt, tenzij die schade het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van aantoonbare opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van HPB. Als HPB op grond van een toerekenbare tekortkoming in de dienstverlening een schadevergoeding moet betalen, dan is die beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de geleverde diensten door HPB.

Artikel 9

HPB behoudt zich alle rechten voor op haar intellectuele eigendomsrechten, inclusief goodwill met betrekking tot de activiteiten van HPB, waaronder bijvoorbeeld domeinnamen, auteursrechten, naburige rechten, handelsnamen, merken, octrooien, modelrechten, marketingmaterialen, presentaties, bedrijfsgeheimen, databases. know-how, en alle (andere) rechten op o.a. documenten, (software)-producten, werken en/of diensten, immateriële activa en variaties van het voorgaande die toebehoren aan HPB en/of zijn ontstaan gedurende de dienstverlening aan de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Ook de opdrachtgever behoudt zich alle rechten voor op haar intellectuele eigendomsrechten. Door het verstrekken van haar intellectuele eigendomsrechten verklaart Opdrachtgever dat deze geen inbreuk maken op rechten van derden waardoor HPB gevrijwaard is van alle eventuele claims van derden.

Artikel 10

Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en HPB is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die verband houden met of voortvloeien uit de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en HPB, worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Barbie

“We werken bij Het PR Bureau samen met een toegewijd team. Een mooie mix van creativiteit en PR expertise. In nauwe samenwerking met hun netwerk van media en influencers maken ze hun belofte waar.”

Esther ter Braak - Brand Manager
Foodora

“Voor een startup als die van ons is frequente aanwezigheid in de media van onschatbare waarde. Het PR Bureau heeft de basis gelegd voor onze groei in Nederland. Ons relatief bescheiden budget heeft ons er niet van weerhouden om samen enorme resultaten te boeken in de media. Ik kijk met veel plezier terug op een heel aantal activaties.”

Vincent Hosman - Country Manager Nederland
Netflix

“Netflix zocht in elk land de beste communicatie partner. Dit kon ook een local hero zijn, mits deze groot genoeg zou zijn. Voor de introductie van Netflix in Nederland en België zijn we de samenwerking aangegaan met Het PR Bureau. De intensiteit van het service level was nieuw voor Het PR Bureau, maar ze hebben het razendsnel eigen gemaakt. Binnen het internationale kader hebben ze ons verrast met hun proactieve houding en creatieve ideeën.”

Joris Evers - Vice President Netflix, Head of Communications Europe, Middle East & Africa
Specsavers

“Het unieke van Het PR Bureau is het feit dat hun mensen op strategisch niveau sterk zijn, maar ook gewoon de mouwen opstropen om een mooi event of activatie op te tuigen. Een one-stop-shop in PR van hoge kwaliteit. Dat is waar we naar op zoek waren en uiteindelijk vonden bij Het PR Bureau.”

Wieteke van Hunnik - PR & Communications manager
Spotify

“In de zoektocht naar een bureau dat ons merk in de Benelux kon introduceren, kwamen we na een intensieve oriëntatie bij Het PR Bureau uit. Hun netwerk, ondernemerszin en drive gaven de doorslag. We waren onder de indruk van hun professionaliteit. De strategie van het bureau is dat ze VAPs (Very Adorable People) op cruciale posities aan het werk zetten. Intussen hebben we, sinds de start in 2011, ruim zeven jaar samengewerkt. Ik kan gerust stellen dat Het PR Bureau een belangrijke rol heeft gespeeld in het groot maken van Spotify in de Benelux. "

Alison Bonny - Communicatie Directeur EMEA, Spotify
Zilveren Kruis

“Het PR Bureau bestaat uit een groep slimme, professionele mensen met een interessante kijk op dingen, ik voelde me er direct op m’n gemak. Zeker in een complexe markt als die van verzekeringen, waar verschillende belangen spelen, doen ze het goed. Ik zie Het PR Bureau echt als een premium partij. Met zo’n partner kun je er gerust op zijn dat je campagne foutloos wordt uitgerold.”

Walter de Reus - Brand Manager